Aplikace logistických metod

Anotace

Logistika je obor, který disponuje širokým aparátem metod, který využívá k řešení problémů z vlastní oblasti. Tento aparát metod je však možné úspěšně aplikovat i na řadu problémů z jiných oblastí (ekonomika, marketing, zemědělství, doprava, telekomunikace, finance, apod.). Představení a aplikace vybraných kvantitativních logistických metod, na základní problémy z praktických oblastí, bude primárním cílem tohoto předmětu.

Literatura

Pro samostudium je, kromě přednášek a podkladů pro cvičení, možné využít následující literaturu.

  • CHRISTOPHER, M. Logistika v marketingu. 1st ed. Praha: Management Press, 2000.
  • SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika - používané metody. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2009.
  • GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003.
  • JABLONSKÝ, J. Operační výzkum - Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002.
  • JANÁČEK, J. Optimalizace na dopravních sítích. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzity v Žilině, 2002.
  • WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996.

Podmínky pro udělení zápočtu

  • Projekt - zpracování projektu z přednesené problematiky. Projekt bude zaměřen na konkrétní řešení typového problému. Bude obsahovat úvod do problematiky, teoretická východiska, popis zvolené metody řešení,  vlastní řešení a interpretaci výsledků. Projekt bude prezentován na cvičení. Hodnocení: min 31 b - max 60 b. Zadání jednotlivých projektů naleznete zde.
  • Písemka - vyřešení konkrétního problému s využitím libovolných materiálů. Hodnocení: min 21 b - max 40 b.

Úprava podmínek pro udělení zápočtu pro studenty s ISP

Aktivní účast na cvičeních je možno nahradit úkoly dle zadání cvičícího pedagoga, termín kontrolního testu lze sjednat s vyučujícím individuálně.

Podklady pro cvičení

Podklady pro cvičení naleznete zde.